Cografya & Nüfus

Doğal koşullar: Yenice Marmara bölgesinin Güney Marmara bölümünde Biga yarımadasının iç kesimlerinde yer alır. Çanakkale ilinin güneydoğusundadır. Yüzölçümü 1367 km² olan Yenice, Çanakkale ilinin en büyük ilçesidir. Doğu ve güneyde Balıkesir, güneybatıda Bayramiç, batı ve kuzeybatıda Çan, kuzeyde de Biga ilçeleriyle çevrilidir.

Yenice ilçesinde arazinin bir kısmı volkanik olup, arazide kristalin şistler yaygındır. Arazinin bir kısmında da ana kaya Kalkerdir. Özellikle Pazarköy civarı Kazdağlarının bir devamıdır. Böylece Yenice’de volkanik araziler kalker yapılı araziler, şistli arazilerle Granit ve Gnayslara sıkça rastlanır. Ovalarda kuaterner yaşlı alüvyonlar görülür.

Yenice ilçesinin arazisi içinde bulunduğu Biga yarımadası gibi fazla yüksek olmayan engebeli alanlardan oluşur. İlçe merkezinin denizden yüksekliği 276 metredir. İlçenin başlıca yükseltileri Aladağ (963 m), Sakar Dağı (Asar 929 m) ile ilçenin kuzeyindeki Güre Dağı’dır. Asar Dağı ilçenin güneyinde doğu-batı doğrultusundaki sırtlar boyunca uzanır. Derelerle parçalanmış bir görünümü vardır. Yenice ilçesinde dağlar arasında yer alan genişçe ovalar da vardır. Bu ovalar oluşum bakımından tektonik kökenlidir. Yer kabuğunun çökmesiyle oluşmuştur. Yer kabuğunun kırılarak çöken kesimlerinin, akarsuların getirdiği alüvyonların buralarda birikmesiyle oluşmuşlardır. Kuzey Anadolu fay hattının Yenice’den geçmesi bu ovaların tektonik kökenli olduğunu göstermektedir. Bu ovalardan Yenice ve Agonya ovaları doğal bir geçit ile birbirlerine bağlıdır. Bu ovaların etrafı yüksekliklerle kaplı olduğu için dağ içi ovası olarak da adlandırılabilir. Agonya ovası Kalkım, Hamdibey, Pazarköy arasında genişçe bir alanı kaplar. Güneybatı yönünde dar bir şerit şeklinde uzanır. Uzunluğu 25-30 km’dir. Agonya ovasının Pazarköy bucağı çevresindeki küçük bir bölümünde alüviyon topraklar vardır. Öbür kesimleri belirli bir genetik katmanı olmayan, yani üst toprak kesitinde farklılaşma olmamış, azonal (genç) topraklarla kaplıdır. Yüzeyi derelerle taşınmış maddelerle kaplıdır. Kolüviyal olarak nitelenen bu topraklar oluşumları bakımından alüviyal topraklara benzer. Onlardan farkı toprak katlarının homojen olmaması ve çoğunlukla toprak alt katmanlarının çakıllı oluşudur. Tarıma elverişli topraklardır.

Bu ovalarda kalın alüviyon ve çakıllı dolgular ana akarsu ve onlara bağlı kollar boyunca izlenmekte, ayrıca tektonik kökenli hareketlerin izleri belli olmaktadır. Her iki ovadan dağlık bölgeye geçiş dere ve sel yatakları ile gerçekleşmektedir.

İlçenin iklim özelliklerine bakılacak olursa Akdeniz, Karadeniz ve kara ikliminin karışımı olan Marmara iklimi görülür. Bu durumu bitki örtüsü özellikleri de destekler. Çünkü ilçede Akdeniz, Karadeniz, kara ikliminde yetişebilen bitki türleri görülmektedir. İlçenin güney kesimlerinde Akdeniz iklimi özellikleri kendini belli eder. Ancak Akdeniz iklimi enlemin etkisi karasallık nedeniyle bazı özelliklerini yitirmiştir. İlçenin bu kesimlerinde yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılıman ve yağışlıdır. İklim özellikle ilçe merkezi çevresinde karasal özellikler taşır. İlçenin diğer alanlarında ise Marmara iklim tipi görülür. Yazlar ılıman ve yağışsızdır. Kışlar ise yağışlı ve soğuktur.

İlçede en soğuk ay ocak, en sıcak ay ise temmuzdur. İlçe orta derece yağış alır. (650-700 mm) İlçede ekimden nisan ayına kadar donlu günler görülür. İlçede rüzgarlar daha çok kuzeydoğu ve güneybatı yönlerinden eser. İlçede zaman zaman şiddetli lodos rüzgarı da eser.

İlçe topraklarından küçük akarsular kaynaklanır. Bu küçük akarsular Gönen çayı ve Kocaçay’ın başlangıç kollarını oluştururlar. Bu akarsular aracılığı ile Marmara denizine dökülürler. Dolayısıyla Yenice’deki akarsular açık havza özelliği gösterirler. Gönen çayı güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda yol aldıktan sonra kuzeye yönelir. Bir süre sonra kuzeybatıdan Yenice deresini alır ve gene kuzeydoğuya yönelir. Gönen çayının kolları genellikle kışın kabarıp taşar, yazın çok azalır. Yenice ilçesinde akarsular genellikle yağmur ve kar sularıyla beslenir.

Yenice ilçesinin en dikkati çeken özelliklerinden biri bitki örtüsü özellikleridir. Ormanlık alanlarda yükseltinin dolayısıyla değişen mikroklima ve yetişme çevresi koşullarının etkisi ile değişik ağaç türleri ve bunların oluşturduğu karışık topluluklar vardır. Ormanların bazı kesimlerinde tek türden oluşan saf topluluklar varken (Göknar toplulukları, Karaçam toplulukları gibi...) Çoğunlukla yapraklı türlerle ibreli türlerin oluşturduğu karışık ormanlar yaygındır. Bölge ormanlarında Akdeniz, Karadeniz, kara ikliminde yetişen türler görülür. İlçe ormanlarında görülen belli başlı türler şunlardır:

Kızılçam, Karaçam, Meşe Türleri, Kestane, Göknar, Gürgen, Kayın, Çınar, Kızılağaç, Karaağaç, Dişbudak, Ihlamur, Fındık.

Maki elemanları: Kocayemiş, Sandal, Funda, Süpürge Çalısı, Kızılcık, Laden, Defne, Yabani Gül.

Otsu Bitkiler: Orman Asması, Sarmaşık, Böğürtlen, Eğrelti, Çayır Otları, Isırgan. 

Yenice ormanları endemik Kaz dağı Göknarı ve nadir bulunan türler bakımından da dikkat çekicidir. Kaz dağı Göknarı’nın (Abies egui - trojani) vatanı Kaz Dağı’dır. Bu göknar türüne yalnızca bu yörede rastlanmaktadır. Adını Çanakkale yakınındaki Troya kentinden almıştır. Morfolojik özellikleri bakımından Uludağ Göknarı ile Yunanistan Göknarı arasında bir türdür. Işık yapraklarının uçlar sivri, öbürleri ise küt yada kertiklidir. Tomurcukları bol reçinelidir. Bu tür Kaz Dağı’nda saf, bazen de Karaçam ve Kayınlarla karışık ormanlar oluşturur. Yerli türlere göre daha hızlı büyür. Toprak ve neme gereksinimi çoktur. Işık gereksinimi azdır.

NÜFUS YAPISI ve EKONOMİK KOŞULLARI

1985 nüfus sayımında ilçe merkezinin nüfusu 6013, köylerle birlikte nüfus 43.186’dır. 1990 nüfus sayımına göre ilçe merkezinin nüfusu 6517, köylerle birlikte toplanan nüfus 42.798’dir. 1997 nüfus sayımına göre merkez ilçenin nüfusu 6426, köylerle birlikte toplam nüfus 33.894’dür. İlçe halkının büyük bir bölümü kırsal kesimde yaşar. İlçe Türkiye’nin tenha alanlarından birisidir. Aritmetik nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının çok altındadır. İlçenin 76 köyü vardır. Ortalama köy nüfusu yaklaşık 500 kişidir. Köyler toplu köy özellikleri gösterir. Yenice nüfusunu oluşturan yaklaşık 11.000 ailenin önemli bir bölümü çiftçi ailesidir. İlçede ekilen arazi 286.066 dekardır. Çayır ve mera alanları 70.806, fundalık arazi 906.280, kayalık-bataklık arazi 77.238, yerleşim alanları ise 30.610 dekar alan kaplarlar. Tarım arazilerinin yarıdan fazlası engebeli özellikler gösterirken 1/3 kadarı ovalık alanlarda yer almaktadır. İlçede geniş alanlar kuru tarıma ayrılmıştır. 225.945 dekarlık alanda kuru tarım yapılırken, 36.123 dekarlık alanda sulu tarım yapılmaktadır. Yaz aylarının yağışsız geçmesi ve sulamalı tarım alanlarını artırmak amacıyla göletler yapılmış ve yapılmaktadır. Bu konuda yeraltı sularından da yararlanılmaktadır. İlçede hemen hemen her aile toprak sahibidir. Ancak çiftçi ailelerinin çok büyük bir bölümü 0-20 dekar büyüklüğündeki topraklara sahiptir. İlçe çok çeşitli tarım ürünlerini yetiştirebilmektedir. Geniş alanlara genellikle tahıl ekilmektedir. Tahıllardan en çok buğday; buğdaydan sonra sırayla arpa, mısır, yulaf ve çavdar yetiştirilir. Baklagillerden kuru fasulye en çok yetiştirilen ürünlerdendir. Sonra sırasıyla nohut, bakla, mercimek gelir. Endüstri bitkilerinden ise tütün başta gelmektedir. Ayçiçeği ve susam da tarımı yapılan ürünlerdendir. Meyvelerden en çok üzüm yetiştirilir. Elma, şeftali, kiraz da yetiştirilmektedir. Sebzelerden en çok biber üretilir. Domates, fasulye, pırasa, salatalık ve soğan da yetiştirilen sebzelerdendir. İlçede arıcılık faaliyetleri gelişmesi için de çalışılmakta 7.247 adet yeni kovanla bu faaliyet yapılmaktadır.

Hayvancılık faaliyetleri ilçede önemlidir. Dağlık, engebeli, kıraç arazileri olan köylerde hayvancılık faaliyetleri mera hayvancılığı şeklindedir. Buna karşılık gün geçtikçe ahır hayvancılığı da yaygınlaşmaktadır. Sun’i tohumlama çalışmalarının ilçe hayvancılığına büyük katkısı olmuştur. Büyük baş hayvanlarda yerli ırk, Holstein, Montofon ve bunların melezleri yaygındır. Toplam sığır mevcudu 22.000’den fazladır. İlçede en çok inek sütü üretilir. Koyunculuk genelde meraya bağlı olarak yapılmaktadır. Kıvırcık melezi ve Tahirova ırkları yaygındır. Toplam koyun sayısı 40.000’in üzerindedir. Keçi besiciliği giderek azalmaktadır. Kıl keçisi yaygındır. Toplam keçi sayısı 11.000 civarındadır. Mis Süt işleme tesisleri, ilçedeki 4 mandıra ve çevre ilçelerdeki süt fabrikaları Yenice’deki hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

İlçede her geçen gün tarımsal makine sayısı artmaktadır. 1960 adet traktör, 1946 adet pulluk, 1947 adet römork, 3057 adet su motoru, 141 adet harman makinasıyla tarımsal faaliyetler yürütülmektedir.

İlçede tarıma dayalı bazı sanayi tesisleri vardır. En önemlisi Yenice Gıda Sanayi’dir. İlçede üretilen sebzeleri kuru konserve haline getirir. Kapasitesi 1500 ton/yıldır. İlçede bulunan 4 mandıranın kapasitesi 26.730 ton/yıldır. İlçede 4 un fabrikası, 2 değirmen, 1 adet salça fabrikası vardır.

evlilik
hizmet standartlarý
iskur
Etik Komisyon
Faliyet Raporu
Kurumsal

Projelerimiz

Anket

Yenice Belediyesi Hizmetlerinden Memnun musunuz?

Evet
Hayır
İdare eder

Hizmetlerimiz