2010 Faliyet Raporu

 

 

 

 

 

 

 

YENİCE BELEDİYESİ

 

2010 YILI

 

 

İDARE FAALİYET RAPORU

 

 

 

 

 

Belediye Meclisi’nin 01.04.2011 tarih ve 2011/16 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.


 

 

SUNUŞ

 

          Türkiye’nin ve dünyanın değişen şartlanı dikkate alarak, Yeniceli hemşerilerimizin ihtiyaç ve taleplerine kalıcı çözümler sunmayı temel çıkış noktası sayan Belediyemiz, 21.yüzyıl hedeflerine giden yolda emin adımlarla ilerlemektedir.

 

Göreve geldiğimizden bu zamana dek pek çok ilke imza atarak gerçekleştirilen hizmetleri hiçbir zaman yeterli görmeden; deneyimli kadrolarımızla, hizmet çıtasını daima yükselterek, çaşmalarımı aşkla ve şevkle sürdürdük, bundan sonra da sürdüreceğiz.

 

Yenice’nin doğal dokusunun korunarak kentsel dönüşümünün gerçekleştirilmesi çalışmalarına,  gerek yeni park ve yeşil alanlarla, gerek kamulaştırma ve imar çalışmalayla, gerek dar gelirli ailelere yapılan yardımlarla ve gerekse yeni projelerle hız verilmiştir. Yapılan bütün bu çalışmalarla, Yenicemizi çağdaş ve modern bir çehreye kavuşturma noktasında belirlenen hedeflere doğru emin adımlarla ilerlenmektedir.

 

Bu yüzden Yenice’de gerçekleştirdiğimiz projeleri uygularken sadece bugün için bir şey yapmadığımızı biliyoruz, Yenice’nin geleceğini de şekillendirdiğimizin farndayız. Bugünü kurtarmaya çalışan değil geleceği düşünen bir anlayışla, Yenice’nin geçmişinden gelen değerlerini, özelliklerini, doğal dokusunu koruyarak; onu yarınlara taşımak ve gelecek nesillere gururla teslim etmek istiyoruz.

 

2010 yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmaları blıklar altında bu faaliyet raporu ile sizlerle paylaşıyoruz. Bu vesile ile çalışmalarımıza katkıda bulunan meclis üyelerimize, müdürlerimize, gayretli personelimize ve kendilerine hizmetle bizi şereflendiren saygı değer Yeniceli hemşerilerimize teşekkür ediyor, selâm ve saygılarımı sunuyorum.    

 

                                                                                Veysel ACAR

                                                                           YENİCE BELEDİYE BAŞKANI


 

 

YENİCE BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

            

                 İÇİNDELER

 

 

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU                                                                                                1

İÇİNDELER                                                                                                                   2

I- GENEL BİLGİLER                                                                                                       3

A- Misyon ve Vizyon                                                                                                           3

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar                                                                                       3

C- İdareye İlişkin Bilgiler                                                                                                     5

1- Fiziksel Yapı                                                                                                                    5

2- Örgüt Yapısı                                                                                                                     5

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar                                                                                          5

4- İnsan Kaynakları                                                                                                              6

5- Sunulan Hizmetler                                                                                                            7

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi                                                                                        8

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER                                                                                               9

A- İdarenin Am ve Hedefleri                                                                                           9

B- Temel Politikalar ve Öncelikler                                                                                        15

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİL VE DERLENDİRMELER                     15

A- Mali Bilgiler                                                                                                                    15

1- Bütçe Uygulama Sonuçları                                                                                               15

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar                                                                         16

3- Mali Denetim Sonuçları                                                                                                    19

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri                                                                                                         19

  1-  Faaliyet ve Proje Bilgileri                                                                                               19

1. Özel Kalem                                                                                                           20

2. Zabıta Müdürlüğü                                                                                                21

3. Fen Memurluğu                                                                                                    26

 4. Veterinerlik Hizmetleri                                                                                         27

 5. Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                          28

 6. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                        29

 7. İtfaiye Amirliği                                                                                                     30

 8. Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

2- Performans Sonuçları Tablosu                                                                                          35

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi                                                                     40

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLME        40

A- Üstünlükler                                                                                                                      40

B- Zayıflıklar                                                                                                                        40

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER                                                                                              40

 

EKLER                                                                                                                                42


I.         GENEL BİLGİLER

 

 

A.    MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ VE İLKELERİMİZ

MİSYONUMUZ

Kanunlarla tanımlanan Belediye hizmetlerini; katılımcı, saydam, hesap verilebilir ve güler yüzlü hizmet anlayışı çerçevesinde, teknolojik imkanlardan da faydalanılarak süratli ve dürüst bir şekilde yürütmek.

 

VİZYONUMUZ

 

Belediyecilikte kendini yenilemiş, imar ve altyapı sorunlarını çözmüş, kentsel dönüşümünü tamamlamış bir Yenice oluşturmak.

 

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK

 

       5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesine göre Belediyenin görev ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır.

       Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000´i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar in koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlanı karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi abilir ve işletebilir; ltür ve tabiat varlıkla ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı sabakalarda üstün ba gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik rası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Yetki ve imtiyazlar da yine aynı yasanın 15. maddesinde şu şekilde sıralanmıştır:

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü

faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet kaılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar sak kalmak üzere; me, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem hil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı akların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

Gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, bükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıla faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her r servis ve toplu taşıma araçla ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve zergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırla içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000´i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt ya çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya şük bir bedelle ama dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

 

 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlem sayılır. 2886 sayı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malla ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

 

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLLER

 

1.         ZİKSEL YAPI

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle Biga Caddesi No.1 deki Belediye hizmet binamızda Yeniceli hemşerilerimize hizmet verilmektedir. Ayrıca İtfaiye Amirliği, Kültür Merkezi ve Veterinerlik Hizmetlerinin yürütüldüğü muhtelif yerlerde idari binalarımız bulunmaktadır.

 2.     ÖRGÜT YAPISI

2010 yılına ait Yenice Belediyesi tkilat şeması aşağıdaki gibidir.

 

 

ÇANAKKALE  YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

BELEDİYE MECLİSİ

 

BELEDİYE BAŞKANI

VEYSEL ACAR 

 

BELEDİYE ENCÜMENİ

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

FEN VE İMAR İŞLERİ

 

ZABITA MEMURLUĞU

 

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

 

Personel Hizmetleri

Evlendirme Memurluğu

 

Tahakkuk Tahsilat Şefliği

Emlak Memurluğu

 

 

Özel Kalem

İlan Memurluğu

İmar Hizmetleri

Su ve Kanalizasyon

Şantiye

 

İTFAİYE AMİRLİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI

Bilişim teknolojisini takip ederek, imkânlar nispetinde belediyemiz bünyesinde bulunan birimlerin hizmetlerini süreklilik kazandırmak için çalışan personelimiz mevcut bilgisayarlan donanım, yazılım problemlerini gidermektedir.

Mevcut veya yeni anan Bilgisayar ve Donanımları, Sistemi MS Windows XP server ile Ofis 2003-2007 sözel verilerin birlikte işlenmesi yapısına sahiptir. Belediyemizin Web sitesi sunucusunu kendi bünyemizde barındırmaktayız.

 

Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamaktadır. Mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programları faal halde bulundurmak, bakım ve güncellemelerini ve müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmakta veya sözleşmeli firmaya yaptırmaktadır.

Ayrıca Binamız 2 kat olup her katta pach panel ile her kat fiber optik kablolar ile bağlantı halindedir. Bu sistem üzerinde 10 adet PC çalışmaktadır.

Belediyemize internet üzerinden gelecek her türlü tehditlere karşı anti Virüs Ateş duvarı yazılımları ve donakurulmuştur. Güvenlik sertifikası kullanılmaktadır.

 (www.yenicebelediyesi.bel.tr) Resmi internet sitesi adresimizden belediyemiz sınırları içerisinde yapılan her türlü hizmet bilgilerimiz güncel olarak yayınlanmaktadır. Sitemizde yer alan yenicebld@ttmail.com.tr e-posta adresine veya sitemiz üzerinden mesaj bölümünden her türlü istek ve şikâyetlerinizi bildirebilirsiniz.

4. İNSAN KAYNAKLARI

   2010 Yına ait Personel durumu

 

Personel Statüsü

Personel Statüsü

Miktarı

Memur

26

Sürekli İşçi

30

5393/49. Mad. Sözlmeli

-

 

Memur Personelin Kadro Durumu

Personel Statüsü

DOLU

BOŞ

TOPLAM

İdari Hizmetler Personeli

18

16

34

Teknik Hizmetler Personeli

2

 4

 6

Sağlık Hizmetleri Personeli

1

1

2

Avukatlık Hizmetleri Personeli

-

-

-

İç Denetçi

-

-

-

Müfettiş/Müfettiş Yardımcısı

-

-

-

Zabıta Personeli

3

 4

7

Yardımcı Hizmetler Personeli

2

-

2

 

Memur Personelin Eğitim Durumu

Eğitim Durumu

Adet

İlk Öğretim Okulu

    14

Lise/Meslek Lisesi

8

Ön Lisans (2 ve 3 Yıllık)

3

Lisans (4 Yıllık)

1

Yüksek Lisans

 

 

Sürekli İşçi Personelin Kadro Durumu

 

Personel Statüsü

Dolu                Boş

Toplam

ŞOFÖR

6

 

-

6

OPERATÖR

2

 

-

2

YAĞCI

1

 

-

1

USTA

3

 

-

3

İŞÇİ

8

 

-

8

TEMİZLİK İŞÇİ

6

 

-

6

KADRO FAZLASI

4

 

-

4

 

 

 

 

5.         SUNULAN HİZMETLER

 

1.         PLANLAMA, PROJELENDİRME VE İMAR HİZMETLERİ

 •   5 llık İmar Programını yapmak
 •   Uygulama imar planı yapmak veya yaprmak
 •   Gereken yerlerde imar plan tadilatları yapmak
 •   İmar planları doğrultusunda imar uygulamaları yapmak
 •   Hali hazır harita yapmak
 •   2981 sayılı yasanın 10/b ve 10/c maddelerini uygulamak
 •   İmar planları doğrultusunda kamulaştırma hizmetlerini yürütmek
 •   Yıllık Bütçeyi Yapmak
 •   Yıllık Yatırım Programını Yapmak
 •   Altya hizmetlerinin projelendirilmesi
 •   Yeşil alanların projelendirilmesi
 •   Belediyenin hizmet verdiği binaların projelendirilmeleri
 •   Zemin Araştırması

 

2.         ALT YAPI HİZMETLERİ

 • Altyapı eksik olan bölgeleri tespit etmek
 • Yol yapmak
 • Altya hizmetlerinde kullanılan malzemeleri temin etmek veya mamul hale getirmek
 • Kar ve Buzlanmayla Mücadele etmek
 • Yol Bakım ve Onarım Hizmetlerini yürütmek

 

3.         ENFORMASYON HİZMETLERİ

 • İnternet ve intranet yayıncılığı
 • Basın ve halkla ilişkiler
 • Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yürütülen faaliyetler
 • Belediye ilan panolarının faaliyetlerini yürütmek
 • Muhtelif yerlerdeki bilboard hizmetlerini yürütmek
 • Bilim Faaliyetleri
 • Mahalle krokileri ile ilgili veri ve harita hizmetleri

 

4.         DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • İnşaatlarla ilgili denetim hizmetleri
 • Projelendirme ile ilgili denetim hizmetleri
 • Gıda maddesi üreticilerini ruhsatlandırılma ve denetlenmesi hizmetleri
 • 5018 sayılı kanun uyarınca denetim hizmetlerini yürütmek
 • 5393 sayılı yasada belirtilen denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi
 • Şartname Ve Birim Fiyat Hazırlanması
 • Emlak Vergisine esas olmak üzere arsa birim değerlerinin tespiti
 • Yönetmelikler

5.         SOSYAL HİZMETLER

 • Yoksul vatandaşlara yönelik nakit yardımlar
 • Yoksul vatandaşlara yönelik gıda yardımla
 • Yoksul vatandaşlara yönelik kırtasiye yardımları
 • Yoksul vatandaşlara yönelik kömür yardı ve dıtılma
 • Dar gelirli vatandaşların sağlık ve ilaç giderlerinin temini

 

 • Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım yapmak
 • Halkımızın iyi ve kö günlerinde yanında bulunarak destek olmak

 

6.         KÜLTÜR HİZMETLERİ

 • Beldemizin simgesi haline gelen Doğa Yürüyüşü ve Şenliklerini düzenlemek,
 • Önemli milli ve dini günlerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemek

 

7.         TOPLUM SAĞLIĞI VE ESENLİK HİZMETLERİ

 • Kaçak et kesimi ile mücadele etmek
 • Gıda üreticilerinin denetlenmesi
 • Yol, sokak ve kaldırım gallerinin engellenmesi
 • Seyyar satıcılar ile mücadele etmek
 • Halk sağlığını ilgilendiren konularda gerekli denetimlerin yapılma
 • Ticarethanelerin ruhsat denetimi
 • Suç işleyenlere Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapmak
 • Umuma ait yerlere pis su akıtanların tespiti
 • Belediyeye ait mallara zarar verenlerin tespiti
 • İşyerlerinin kapanma saatlerine riayet etmeyenlerin tespiti
 • Fiyat denetimi
 • Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi

 

8.         TEMİZLİK HİZMETLERİ

 • Cadde, sokak, yeşil alan, pazaryerleri ve çocuk oyun alanlarının temizliğinin yapılması,
 • Pazar alanlarının rülmesi, yıkanması ve temizlenmesi
 • Katı atıkların toplanması
 • Lokanta, otel ve meskenlerdeki atık yağların toplanması
 • Haşerelerle mücadele konusunda gerekli tedbirleri almak, ilaçlama yapmak
 • Fosseptik kuyularının çekimi
 • Umuma açık WC. lerin temizliği

 

9.         ÇEVRE HİZMETLERİ

 • Yeşil alan yapılacak yerlerin tespiti, düzenlenmesi, korunması ve bakımına ilişkin hizmetler
 • Çocuk oyun alanla ve çevre düzenlemelerinin yapılması
 • Gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak
 • Çevreyi kirleten kişilere cezai müeyyide uygulamak

 

6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

 

YÖNETİM VE İÇ KONTROL STEMİ

Yasalar ile Belediyemize verilen imkanların etkili, verimli ve ekonomik şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızdan ve diğer kurumlardan bilgi, belge ve verilerin toplanmasını, kaydedilmesini, işlemlerin takip edilebilmesini, sorgulanabilmesini, performans analizlerinin yapılabilmesini, yeni bilgilerin üretilmesini ve raporlanmasını sağlamak için Yönetim Bilgi Sisteminin alt yapısı hazırlanmaktadır. Bilgisayar otomasyon sistemimiz hükümetimizin idari, mali, hukuki konularda e- devlet, bilişim ve yönetişim ile ilgili yayınladığı mevzuata uygun olarak sürekli güncellenmekte ve geliştirilmektedir.

                                                       

İÇ KONTROL

5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre her yıl ocak ayında Belediye Meclisi tarafından seçimle belirlenen meclis üyelerinden oluşan Denetim Komisyonu tarafından denetim yapılmaktadır.

 

 

Denetim Komisyonu bir önceki yılın gelir ve gider hesaplarını ve işlemlerini denetlemekte ve denetim raporunu meclis başkanına sunmaktadır.

Belediyemizde iç kontrol faaliyetleri aşağıda belirtilen konular üzerinde yürütülmektedir.

   Belediyemizin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmanı, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere faaliyetler gözden geçirilmektedir.

İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Kurulacak olan Kontrol Sistemi ile Belediyemizin;

1)  Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

2)  Kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet gösterilmesini,

3)  Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

4)  Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

5)  Varlıkların; kötüye kullanılmaması, israfının önlenmesi ve kayıplara karşı

      korunmasını sağlamaktır.

 

II.        AMAÇLAR VE HEDEFLER

 

A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

 

1. Amaç: YÖNETİMDE KATILIMCILIK:

    Hemşerilerimizin Yenice ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılımını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması.

 

Açıklama:

Kamu Kurumları topluma hizmet amacıyla kurulan ve toplum kaynaklarını kullanan idarelerdir. Bu idarelerin karar ve uygulamalarda toplumun talep ve şikayetlerini dikkate almaları gereklidir. Belediye kanununun 13. maddesine göre de “Hemşerilerin Belediye Yönetimine Katılmaya” hakları bulunmaktadır.

Günümüzün gelişm ülkelerinde de “iyi yönetişim” ilkeleri doğrultusunda halkın yönetime katılımı öngörülmektedir. Yenice Belediyesinin önümüzdeki dönemde de katılım yönetim uygulamalarını geliştirme çalışmaları sağlıklı, etkin ve verimli bir yönetim için gereklidir.

Bu doğrultuda sivil toplum örgütlerinin karar ve uygulamalara etkin katılımının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması elzemdir.

 

Hedefler:

a) Kamuoyu ölçme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.

b) Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin sağlanma ve geliştirilmesi.

 

2. Amaç: HALKIN EKONOMİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ:

Kent ekonomisinin geliştirilmesi ile kalkınma seviyesinin yükseltilmesi.

 

Açıklama:

Belediye Kanununa göre; belediyeler artık kent ekonomisinin ve ticaretinin gelişiminden sorumlu kuruluşlardır. BM, Dünya Bankası ve AB’ye göre Yerel Kalkınma; yani Kentlerin Kalkınması için yerel aktörlerin yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi gerekir. Çünkü ekonomik gelişmesini tamamlayamamış kentler fiziki, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından da sağlıklı gelişememektedir.

 

 

Hedefler:

a) Yerel kalkınma çalışmalarının geliştirilerek uygulanması.

b) Yatırımların yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi.

c) Yerel aktörlerin yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi.

 d) İlçe halkının ekonomiye katkılarının artırılması.

3. Amaç: ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLAR:

     Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmayı sürdürmek.

 

Açıklama:

Başta AB olmak üzere birçok uluslar arası kurum ile ülkemizde de ulusal kurumlar belediyelerin faaliyet alanları ile ilgili hibe ve kredi tarzı fon imkanları sağlamaktadır. Kent ve kentliye hizmet için yeni mali kaynak imkanı sunan bu fonlardan yararlanmak; bunun için de gerekli yapılanmaların gerçekleştirilmesi önümüzdeki dönemin odaklanılması gereken alanları arasında yer almaktadır. Yenice’nin doğal güzellikler açısından zengin oluşu yerel kalkınma yönetimini uygulamasının kolaylaştırıcı bir unsurudur.

 

      Hedefler:

a) Proje geliştirme çalışmalarının yapılma

 

b) Çalışma ekibinin belirlenmesi

 

c) Uluslararası fonlardan yararlanma

 

d) AB”nin yerel kalkınma için vermekte olduğu fonlardan faydalanmak

 

4. Amaç: BELEYE MALİ YAPISI:

İlçenin ve ilçede yaşayanların yerel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli mali kaynakların bulunmasını sağlamak.

 

Açıklama:

Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali yapının oluşturulması gereklidir. Kaynakların verimsiz kullanımı genelde tüm kamu kurumlarının problemleri arasında yer almaktadır. Belediyelerimiz ciddi bir mali sıkıntı içinde bulunmaktadır. Mevcut kaynakların geliştirilmesi, ilave kaynakların oluşturulması için tahsilât artırıcı çalışmalar yapılmasının yanı sıra tasarruf politikalarına da önem verilmesi gereklidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde toplanmasından ve kullanılmasından yöneticiler sorumludur.

 

      Hedefler:

a) Yerel Kaynaklardan faydalanma.

 

b) Kaynakların etkin / verimli kullanımı.

c) Yeni kaynakların oluşturulması.

d) Tasarruf politikalarının geliştirilerek uygulanması.

 

5. Amaç: İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ:

     Belediyeyi amaç ve hedeflerine taşıyabilecek donanım ve yeterliliğe sahip personel yapısı.

 

Açıklama:

Bir kurumun başarısındaki en önemli unsur, hiç şüphesiz o kurumun insan kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasıdır. Özellikle bilgi toplumu çağını yaşadığımız günümüzde insan kaynaklarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yönetime katılımının sağlanması, ortak misyon ve vizyon doğrultusunda yönlendirilmeleri önem arz etmektedir.

 

Yenice Belediyesinin 56 olan çalışanlarının önemli bir bölümünün deneyimli olması bir avantaj olmakla beraber bu avantajdan daha fazla yararlanabilmek için çalışanların güncel mevzuat değişiklikleri doğrultusunda hizmet içi eğitime tabi tutulması kurumumuz için önem arz etmektedir.

 

Hedefler:

a) Çalışanların bilgi düzeyinin geliştirilmesi.

 

b) Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi.

 c) Kurumsal kültürün geliştirilmesi.

d) Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi.

 

6. Amaç: ALTYAPI ÇALIŞMALARI:

      Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.

 

Açıklama:

Bir kentin en önemli gelişmişlik göstergesi altyapıdır. Çünkü altyapısı yetersiz olan kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından gelişimi mümkün değildir. Belediyelerin asli görevlerinin en önemlilerinden biride altyapı çalışmalarıdır.

Yenice’nin altyapı çalışmaları önemli oranda tamamlanmış olmasına rağmen kısmi eksikliklerinin giderilmesi ile mevcutların bakım ve onarımı çalışmaları da devam etmektedir.

Hedefler:

a) Altyapı çalışmalarının uluslararası standartlara uygun olarak yapılması.

b)  Kişi başı aktif yeşil alanının artırılması, fonksiyonel kullanımının temini, mevcut yeşil alanların geliştirilmesi ve korunması.

 

7.  Amaç: KENTSEL DÖNÜŞÜM:

Kentin fiziki yapısının imarlı, kaliteli, yaşanabilir bir yapılaşma ve donatı uygulamalarıyla

dönüştürülmesi ve geliştirilmesi.

 

ıklama:

Belediye sınırlarımızı genel olarak şehir merkezi oluşturmaktadır. Modern kent görüntüsünün sağlanabilmesi için öncelikle mevcut dokunun yenilenmesi ve bu kapsamda da kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

 

Hedefler:

a) İmar planlarının revize edilmesi.

 

b) İmar planına uygun inşaat faaliyetlerinin yapılmanın sağlanması.

c) İmar uygulamalarının tamamlanması.

d)Sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin yapılması

 

e) Kentsel tasarım çalışmalarının yapılması.

 

f) Kentsel dönüşüm çalışmalarında, sosyal ve kültürel sorunları da kapsayan projelerin  

      hazırlanması.

 

8.  Amaç: SOSYAL BELEDİYECİLİK:

Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi.

 

Açıklama:

Yenice’de  kişi başına düşen milli gelir arzu edilen seviyede değildir. Ekonomik sıkıntıların yanı sıra kalabalık aileden çekirdek aileye geçiş, parçalanan aileler, engelliler başta olmak üzere yaşlılar, kadınlar ve çocuklara yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir.

 

Hedefler:

a) Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği

 

b)  Sosyal faaliyetlerde entegrasyonunun sağlanması.

c)  Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi.

d) Çocuklara, gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi.

 

 

9.  Amaç: KURUMSAL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ:

Etkin, verimli, kaliteli, şeffaf bir yönetimin katılım mekanizmalarla desteklenmesi ve geliştirilmesi.

 

Açıklama:

Kente ve kentliye hizmet edecek ve bunun inde kamu kaynaklarını kullanacak olan belediyelerin etkin, verimli ve kaliteli bir kurumsal yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bunun için dünyada kamu yönetimi alanında yaşanan gelişmeler ve son yıllarda ülkemizde yapılan kamu reformu çalışmaları da bunu desteklemektedir.

 

Hedefler:

a) Toplam kalite yönetimi anlayışının geliştirilmesi.

 b)  Performans yönetimi.

c) Karar ve uygulamaların etkin yöntemlerle duyurulması.

 d) Hedeflerle yönetim

10. Amaç: KURUMSAL İLETİŞİM:

      Kurum içinde ve kurum dışında hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişimin sağlanması.

 

Açıklama:

Bir kurumun başarısındaki en büyük unsurlardan birisi gerek kendi içinde gerekse hedef kitlelerle ve paydaşlarıyla sağlık iletişim kurabilmesidir. Toplam Kalite Yönetimi ve insan kaynakları yönetimi gibi kurumsal yönetimi geliştirici çaşmalar için kurum içi iletişim önem arz etmektedir.

İyi yönetişim ilkelerine uygun, paydaşlarla birlikte yönetim anlayışının geliştirilmesi ve şeffafk ilkesi gereği kurumun hizmet sundu ve hizmet üretiminde ilişki içinde bulunduğu kişi ve kurumların iletişiminin güçlendirilmesi gereklidir.

 

Hedefler:

A. Kurum İçi

a) Birimler arası ve birim içi koordinasyon.

 b) İntranet’in geliştirilmesi.

B. Kurum Dışı

a) İletişim stratejisinin planlanması.

 

b)  İletişim imkânlarından en üst seviyede faydalanma.

 

11. Amaç: KÜLTÜREL FAALİYETLER:

      Yerel ve küresel değerlerin kaynaşmasının sağlandığı kültür ve sanat zenginliğine sahip bir kent oluşturmak.

 

Açıklama:

Belediyenin görevleri arasında kültürel faaliyetlerinde yeri büyüktür. Özellikle iç göç alması sebebiyle renkli ve zengin kültürel mozaiğe sahip olan İlçemizde,

 

 

kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi gereklidir. Kültürel faaliyetlerle insan odaklı kalkınma modeli arasındaki ilişki konunun önemini daha da artırmaktadır.

 

Hedefler:

a) Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi.

 

b)  Kültürel zenginliğine uygun etkinlikler düzenlenmesi

 c)  Hobi kurslarının daha da yaygınlaştırılması.

d) Uluslar arası etkinlikler düzenlenmesi.

 

12. Amaç: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ:

     Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma.

 

Açıklama:

Günümüzde belediyelerin daha etkin ve verimli hizmet üretmeleri için bilişim teknolojilerinden azami derecede yararlanmaları gerekmektedir. E-Devlet uygulamaları başta olmak üzere bilişim teknolojilerinin kullanımı için yasal düzenlemeler de yapılmıştır. Yenice Belediyesi’nin bilişim teknolojilerinde geldiği nokta iyi olmakla birlikte bu alanda çalışmaların geliştirilmesi gerekmektedir.

 

Hedefler:

a) Bilişim altyapısının geliştirilmesi.

b)  Bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi.

c) Personelin eğitimi.

d) Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim.

e) Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesine güncel veri bazında katkı sağlanması.

 

13. Amaç: EĞİTİM:

      Eğitim seviyesi ve kalitesinin yükseltilmesi.

 

Açıklama:

Toplumsal gelişmelerin olmazsa olmazlardan biriside halkın eğitim düzeyinin yükseltilmesidir. Her ne kadar eğitim müfredatının belirlenmesi ve eğitim kurumlarının açılması öncelikle merkezi idarenin sorumluluğunda ise de belediyelerinde bu alanlarda yapabileceği çalışmalar mevcuttur. Özellikle sosyal güçsüzlere yönelik eğitim çalışmaları; önemsenmesi gereken faaliyetlerdendir. YENİCE BELEDİYESİ ’nin benimsediği yerel kalkınma yaklaşımının başarısı için eğitim faaliyetlerinin desteklenmesine devam edilmelidir.

 

Hedefler:

a) Eğitim altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi.

b)  Mesleki eğitimin yaygınlaştırılması.

c)  Dar gelirli ailelere yönelik eğitim desteğinin artırılması.

d)  STK ve özel teşebbüslerle işbirliği.

 

14. Amaç: KENTLİLİK LİNCİ:

     YENİCEli olma bilincinin geliştirilmesi, kentlilik kültürünün yaygınlaştırılması.

 

Açıklama:

Kentlerimizin en önemli sorunları arasında kentlerin sahipsizliği problemi bulunmaktadır. Kentin geleceği ile kendi geleceği arasında ilişki kuramayan insanlar kamu mallarına zarar vermekte ya da zarar verenlere seyirci kalmaktadır.

 

Hedefler:

a) STK ve Üniversite işbirliği.

b)  Kent hukukun oluşturulması.

 

15. Amaç: VİZYON PROJELERİ:

     YENİCE’nin gelecekteki ihtiyaçlarını da kapsayan projeler geliştirmek.

 

   Açıklama:

   YENİCE’nin rutin gelişiminin ötesine geçebilmesi için vizyon projelere ihtiyacı vardır. İlçenin konumu incelenerek bir cazibe merkezi oluşturmak için çalışma yapılmalıdır.

 

Hedefler:

a) Öncelikli proje tespiti.

b)  Proje yönetim etkinleştirilmesi.

c) Yatırımcıların özendirilmesi.

 

16. Amaç: ÇEVRE BİLİNCİ:

      Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek.

 

Açıklama:

Sürdürülebilir kalkınma yönetimi gelişmiş ülkelerde kabul görmüş bir yaklaşımdır. Kentlerin gelişim süreci içinde su, toprak ve hava kirliliğinin minimize edilmesi; doğa ile barışık sağlıklı bir kentleşmenin tesis edilmesi için belediyenin çevre çalışmaları büyük önem arz etmektedir.

 

Hedefler:

a) STK ve Çevre İldürlüğü ile işbirliği.

b) Eğitim faaliyetleri.

 

17. Amaç: HİZMETTE KALİTE VE MEMNUNİYET

      Verilen hizmetler tam ve zamanında yerine getirilerek hizmetten faydalananların memnuniyet duymaları sağlanacak ve güveni kazanılacaktır.

   

    Açıklama

    Kentsel altyapı ve üstyapı yatırımlarının yerine getirilmesinde; kaynakların yerinde, zamanında ve uygun bir biçimde kullanılmasına daha fazla özen gösterilecektir.

     Bu yaklaşım sonucu; sağlıklı kentsel hizmetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak, çevrenin korunmasına katkıda bulunulacak ve böylelikle geniş bir yelpazede hizmet alanların memnuniyeti sağlanacaktır.

 

     Hedefler:

a) Hizmetlerin sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanılması,

b)  Standartlara uygun en ekonomik teknolojilerin kullanılması,

c)  Sunulan hizmetlerin yerinde görülmesi,

 

18. Amaç: SAĞLIK

      İlçe halkının sağlık sorunlarının yerinde çözümüne yardım olmak

 

  Açıklama:

    Belediye Kanununun 14. maddesindeki görevler çerçevesinde olmak üzere halkımızın sağlık konusunda karşılaşmış olduğu sorunların çözüme kavuşturulması ve İlçemize yeni, modern ve teknolojik seviyesi yüksek tesislerin kazandırılması faaliyetlerine ağırlık verilmesi.

 

    Hedefler

a) İlçemize tam donanımlı modern bir hastanenin kazandırılması,

b) Dar gelirli ve sosyal güvencesi olmayan kimselerin sağlık sorunlarına yardımcı olunması,

c) Mahalle bazında sağlık taramalarının yapılması,

 

 

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

 

Varlık sebebimiz olan misyonumuzu gerçekleştirmek ve geleceğe hazırlanmak olan vizyonumuza ulaşmak için belirlediğimiz ilkelerimiz aşağıda sunulmuştur;

    Yönetimde adil, şeffaf ve katım olmak,

    Yönetim ve karar alma süreçlerinde tutarlı ve modern bir anlayışla hareket etmek,

    Belediye çalışmalarının halk tarafından benimsenmesine önem vermek,

    Vatandaşlara karşı sorumlu, eşit ve adil davranmak,

    Halkın etik ve sosyal değerlerine saygılı olmak,

    Diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli, kendi içinde eşgüdümlü olmak,

    Gerek Yenice halkı açısından ve gerekse koordineli çalışılan diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları açısından güvenilir ve itibarlı bir kurum olmak,

    Gelişime açık, sorumluluğunun bilincinde, liyakatli ve özverili personellerle çalışmak,

    İş ahlakı ve çalışma ilkelerine uymak,

    Teknolojiyi en üst seviyede kullanarak hizmet standartlarını yükseltmek,

    Hukukun üstünlüğüne, evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak,

    Kaynakları etkin kullanarak hizmetleri sürekli ve kalıcı kılmak,

    Çalışmaları ihtiyaçlara uygun, planlı ve programlı yapmak,

    Kurum çalışanlarının eğitim ve motivasyonunu sürekli arttırmak,

    İlçemizin sanayi, ticaret ve turizminin gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmek,

    Projeleri ARGE çalışmalarıyla desteklemek,

    İnsan sevgisine ve insani ihtiyaçlara göre sosyal belediyecilik,

    Sosyal hizmet ve yardımların ihtiyaç sahiplerine etkin sunulması amacıyla objektif kriterlere göre hareket ederek sosyal dayanışmanın güçlendirilmesini sağlamak,

    Halkımızın işlemleri görülürken insank onuruyla bağdaşmayan söz ve eylemlerden kaçınmak,

    Uygulama ve hizmetlerde toplam kalite, hızlılık ve yaygınlık,

    Yapılan bütün çalışmalarda fayda-maliyet-tasarruf anlayışına uygunluk,

    Sağlıklı bir çevre oluşumu için sürdürülebilir kentleşmeye katkıda bulunmak,

    Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik esası ile hareket etmektir.

    Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde dil,din,ırk,mezhep,cinsiyet,siyasi düşünce,kişisel ilişki ve benzeri nedenlerle vatandaşlar arasında ayrım yapmamak,

    İlkelerimizden taviz vermeden çalışmalarımızı yürütmek ve değişen şartlara göre gerektiğinde gözden geçirmek,

 

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

 A- Mali Bilgiler

 1- Bütçe Uygulama Sonuçları

    Belediye Meclisimizde görüşülerek kabul edilen 2010 Mali Yılı bütçemiz 3.750.000,00 TL dir.

Yılsonu itibariyle gelirlerimiz; Vergi Gelirleri 459.963,27.TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.358.542,65.TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 205.000,00.-TL, Diğer Gelirler 2.061.710,89.-TL ve Sermaye Gelirleri 422.228,90.-TL olmak üzere toplamda 4.507.445,71.-TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı ise %136,57 dır.

 

Belediyemizin kullandığı mali kaynaklar,

Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Anan Paylar (İller Bankası payı),

• 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınan emlak vergileri

 

 

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda sayılan gelir kalemleri,

Mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkullerin kira ve satış gelirleri,

Belediye Meclisi veya Encümeni tarafından miktarı belirlenen hizmet gelirleri,

Muhtelif kamu kurumlarınca gönderilen paylar

Hizmetlere katılım payları vb. gelirlerden oluşmaktadır.

    Yıl içindeki gelirlerimizden 1.193.424,92.TL’si Personel, 82.985,08.TL’sı Cari Harcamalara, 3.845.141,40. TLsi Yatırım Harcamalarına olmak üzere toplam 5.121.551,40. TL harcanmıştır. 2010 Mali yılı gider bütçemizin gerçekleşme oranı % 136.57.dir. Gerçekleşen bütçemizin % 75’i yatırımlara harcanmıştır.

2- MALİ TABLOLAR GELİR BÜTÇESİ

1. 2010 Yılı Gerçekleşen Gelirlerimiz

 

1- (1) VERGİ GELİRLERİ

459.963,27.

a)(1.02) Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

211.526,92.

b)(1.03)Dâhilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergisi

125.902,99.

c)(1.06) Harçlar

122.533,36.

2-(3)TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

1.358.542,65.

a)(3.01)Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

619.567,05.

b)(3.04) Kurumlar Hâsılatı

29.617,71.

c)(3.06) Kira Gelirleri

709.227,89.

3-(4)ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

205.000,00.

a)(4.04)Kurumlardan ve Kişilerden Ana Bağış ve Yarmlar

-

b) b)(4.05) Proje Gelirleri

205.000,00.

4-(5)DİĞER GELİRLER

2.061.710,89.

a)(5.01) Faiz Gelirleri

-

b)(5.02) Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

1.973.389,54.

c)(5.03) Para Cezaları

87.951,21.

d)(5.09) Diğer Çeşitli Gelirler

370,14.

5-(6) SERMAYE GELİRLERİ

422.228,90.

a)(6.01) Taşınmaz Satış Gelirleri

422.228,90.

 

 

GENEL TOPLAM

4.507.445,71.

 

2. 2010 Yılı Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alınan Payların Aylara Göre Dağılımı

 

 

OCAK

136.295,71.

ŞUBAT

163.467,45.

MART

227.884,58.

NİSAN

145.215,81.

MAYIS

130.086,07.

HAZİRAN

137.655,35.

TEMMUZ

244.260,42

AĞUSTOS

142.448,16.

EYLÜL

152.739,37.

EKİM

208.710,34.

KASIM

135.133,93.

ARALIK

149.492,35.

TOPLAM

   1.973.389,54.

 

3. 2010 Yılı Aylara Göre Tahsilat Durumu

 

 

OCAK

142.624,16.

ŞUBAT

170.968,93.

MART

170.492,59.

NİSAN

131.886,03.

MAYIS

309.011,25.

HAZİRAN

367.269,30.

TEMMUZ

149.321,14.

AĞUSTOS

129.203,10.

EYLÜL

238.801,60.

EKİM

229.173,89.

KASIM

211.516,51.

ARALIK

283.787,67.

TOPLAM

2.534.056,17.

 

 

 

4. 2006 Yılından günümüze kadar Gelir Bütçelerimiz ve Gerçekleşmeleri

 

 

YILI

 

BÜTÇE

 

GERÇEKLEŞEN

 

GERÇEKLEŞME

ORANI  %

2006

3.000.000,00.

2.087.150,38.

69,57

2007

3.250.000,00.

3.748.199,30.

115,32

2008

3.500,000,00.

3.670.893,67.

104,88

2009

3.500.000,00.

2.875.881,08.

82,16

2010

3.750.000,00.

5.121.551,40.

136,57

 

 


 

GİDER BÜTÇESİ

 

      5. 2006-2010 Yılları Arası Bütçe, Ek Bütçe, Harcamalar ve Harcamaların Bütçeye Oranı

 

 

YILI

 

  BÜTÇE

 

EK BÜTÇE

 

GERÇEKLEŞEN

 

BÜTÇE

GERÇEKLEŞME

ORANI

 

PERSONEL

GİDERLERİ

 

PER.

GİDER

ORANI

 

YATIRIM

HARCAMALARI

 

YATIRIM

HARC.

ORANI

2006

3.000.000,00

 

2.087.150,38

69,57

777.244,59

25

1.309.905,79

62,76

2007

3.250.000,00

498.199,30

3.748.199,30

115,32

837.734,11

25,77

2.910.465,09

77,64

2008

3.500.000,00

170.893,00

3.670.893,67

104,88

949.772,61

27,13

2.721.131,06

74,12

2009

3.500.000,00

 

2.875.881,08

82,16

1.038.481,46

29,67

1.837.399,52

63,88

2010

3.750.000,00

1.371.551,40

5.121.551,40

136,57

1.193.424,920

23,30

3.928.126,48

76,69


6. 2010 Yılı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması

 

 

 

 

Kurumsal Kod

 

Birim Adı

 

2010

 

46

17

15

 

18

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

               167.905,13

 

46

17

15

 

30

BAŞKANLIK

110.435,98

 

46

17

15

 

31

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SPOR HİZMETLERİ

182.000,00

 

46

17

15

 

33

 

FEN İŞLE MÜDÜRLÜĞÜ

103.618,88

 

46

17

15

 

34

 

MALİ ZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

512.302,69

 

46

17

15

 

35

 

İMAR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

471.845,14

 

46

17

15

 

36

 

İTFAİYE HİZMETLERİ AMİRLİĞİ

142.374,92

 

46

17

15

 

37

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

37.000,00

 46

17

  15

  38

SU VE KANALİZASYON HİMETLERİ

1.906.910,29

 

46

17

15

 

39

 

TARIM HİZMETLERİ

161.977,48

 

46

17

15

 

40

 

TEMİZLİK HİZMETLERİ

1.318.349,55

 

46

17

15

 

41

 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

321.058,64

 

46

17

15

 

42

 

ZABITA HİZMETLERİ

70.500,00

 

GİDERLER TOPLAMI

5.506.278,70

             

 

 

7. 2010 Yılı Doğrudan Temin Yoluyla Gerçekleşen Alımların Aylara Göre Dağılımı 

 

S.No

İlgili Ay

Toplam Tutar (TL)

1

2010/Ocak

11.978,35

2

2010/Şubat

80.305,09

3

2010/Mart

16.179,86

4

2010/Nisan

20.912,15

5

2010/Mayıs

32.634,05

6

2010/Haziran

146.578,90

7

2010/Temmuz

270.462,00

8

2010/Ağustos

305.904,15

9

2010/Eylül

194.020,09

10

2010/Ekim

200.320,67

11

2010/Kasım

231.590,08

12

2010/Aralık

148.909,62

 

TOPLAM

1.659.765,01

 

8. 2010 Yılı İhale Yoluyla Yapılan İşler Listesi

 

 

S.No

 

 

İhalenin Adı

 

İhale Tarihi

 

İhale Bedeli

 

Sözleşme Tarihi

1

4850m 800Atü Çelik Boru Alımı

22.01.2010

773.685,50

26.01.2010

2

Çelik Boru Döşenmesi

26.02.2010

134.500,00

17.03.2010

3

Hizmet Alım İhalesi

02.03.2010

87.000,00

08.03.2010

4

Cenaze Aracı Alımı

19.03.2010

25.430,00

22.03.2010

5

PVC Boru Alım İşi

31.05.2010

158.989,40

07.06.2010

6

Yol Düzenleme B.Parke, Bordür

23.06.2010

114.555,00

30.06.2010

7

Yüzme Havuzu Kaba İnş. Yap.İşi

23.06.2010

282.968,00

12.11.2010

8

Biga Cad. Üzerine Umumi Tuvalet Yapımı

09.07.2010

92.963,20

21.07.2010

9

C20 Hazır Beton Alımı

12.10.2010

114.337,60

17.12.2010

 

 

 

 

 

3- Mali Denetim Sonuçları

2010 yılında Sayıştay denetçileri tarafından yapılan 2009 mali yılı denetimine ait açıklanması istenen hususlara cevaplar zamanında verilmiş ancak bugüne kadar herhangi bir uygunsuzluk bildirimi belediyemize ulaşmamıştır. 2010 yılı içerisinde Sayıştay tarafından ilama bağlanmış herhangi bir borcumuz yoktur.

Ayrıca belediyemiz 2009 yılı sonunda İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü tarafından da denetlenmiş; tenkit ve tavsiyeye değer hususlarla ilgili teftiş raporu tanzim edilmiştir.

Tavsiye ve tenkitle ilgili konularda; ilgili müdürlükler tarafından gereği yapılmış ve Belediye Meclisimize de bilgi verilmiştir.

Denetim komisyonu tarafından 2010 yılında yapılan 2009 mali yılına ait denetim sonucunda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir.

 

B -    PERFORMANS BİLGİLERİ

 

           1- BİRİMLEN FAALİYET BİLGİLE

 

  Müdürlüklerin 2010 yılı birim faaliyet raporları ayrı ayrı ağıda sunulmuştur.

 

 

  1.  ÖZEL KALEM

 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

    Özel Kalem Müdürlüğü Belediye Başkanı’nın Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

    Belediye Başkanına sunulacak her türlü belge, yayın, karar ve yazılarla ilgili gerekli işlemleri yapar.

    Başkanın emir ve direktiflerinin yerine getirilip getirilmediğini denetler.

    Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla e-mail yolu ile gelen dilek, istek ve şikâyetleri ilgili Müdürlüklere iletir.

    Belediye Başkanı’nın kurumlar, kişiler ve toplumla ilişkilerini düzenli bir şekilde yerine getirmesi için gerekli organizeyi yapar.

    Başkanın katılması gereken toplantı ve törenlerin yer ve zamanını tespit ederek Başkanı haberdar eder.

    Başkanın ziyaret ve gezilerinin planlamasını yapar.

    Başkanın  basınla  olan  ilişkilerini  talimatlar  doğrultusunda Basın  danışmanı  ile koordineli bir şekilde yürütür.

 

SUNULAN HİZMETLER

 

Günde ortalama 10-15 tüzel veya özel kişilere randevu verilmesi.

Makama gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının not alınması. İlgili birimlere bildirilerek sonuca kavuşturulması.

       Hafta sonu programının hazırlanması ve yoğun program olması durumunda, gidilemeyecek davet yerlerine fax ve yazı ile, iyi dileklerimizin sunulması.

Belediye adına yapılacak organizasyonlan üstlenilmesi ve rev taksimini yapılması.

Personel ile beraber yapılacak olan kaynaşma-tanışma programının organize edilmesi.

Yeni atanmış veya göreve yeni başlamış tüzel veya özel kişilere ziyaret programlarının yapılması.

Açılış ve temel atma gibi törenlerde, protokol erkânın haberdar edilmesi.

Günlük program çizilerek gerekli görülen zamanlarda, acil görüşmelerin yapılması.

Başkanın Şehir dışı programlarının organize edilmesi.

Mesai  haricinde  de  Vatandaşla dinleyip,  isteklerinin  not  alınarak,  gerekli  birimlere iletilmesi.

 

Başkanlık tarafından hediye edilecek ürünlerin amının sağlanması.

 

2.         ZABITA AMİRLİĞİ

 

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

5393  Sayılı  Belediye  Kanununun  15.  maddesindeki  “Belediyenin  Yetkileri   ve İmtiyazları”   doğrultusunda aynı kanunun 51. maddesi gereği “Belediye Zabıtası, Beldenin esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygular” denilerek görev tanımı yapılmıştır.

Bu nedenle Belediye Zabıtası 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi gereği aşağıda bir kısmı yazı görevleri yerine getirmektedir.

 • Kanun, tüzük ve yönetmeliklerce verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 • Belediyenin Zabıta yönetmeliğinde yer alan görev ve hizmetleri yerine getirmek.
 • Belediye Meclisi ve Encümenince alınan ve uygulanması zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak, sonucu izlemek.
 • Belediye Başkanının ilgili emirlerini yerine getirmek.
 • Belediye suçunun işlenmiş olması halinde ilgili mevzuatın önrdüğü müeyyidelerin uygulanması için Zabıt Varakası tanzim etmek.
 • Ulusal tatil, genel tatil ile özellik taşıyan günlerde yapılacak olan törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
 • Korunması Belediyeye ait Abide ve mabetler  ile  tarihi  ve  turistik  eserleri muhafaza etmek, her ne şekilde olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
 • Yolda hastalanan, kazaya uğrayanlara yardım etmek.
 • Dilenenleri men etmek.
 • Sabah erken  ve  akşam  geç  saatlerde  aşırı  gürültü  yaparak  etrafı  rahatsız edenlere mani olmak.
 • Cadde, sokak ve meydanlarda, parklarda ve kamuya açık alanlarda belediyeden izin almadan satış yapan seyyar satıcılara mani olmak.
 • Belediyece işgaline izin verilmeyen cadde, sokak, arsa ve kaldırımları, kamuya açık alanları işgal edenlere mani olmak.
 • Yol, su kanalizasyon gibi tesislerdeki arızaları görüldüğünde, haber alındığında ilgililere bildirmek.
 • Şehre yabancı olan kimselere yol göstermek, yardım olmak.
 • Umuma açık yerlere girmeye, burada gerekli kontrolleri yapmaya sahip ve işletenlerden bilgi almaya, belge istemeye ve haklarında tutanak düzenlemeye,kapalı olması gerekirken açık olduğu tespit edilen yerlere girmeye, mevzuata aykırı davranan ilgililer haknda tutanak düzenlemeye,
 • Belediye suçu işleyen kimseler hakkında Belediye Meclisi, Belediye Encümen kararları muvazenesinde işlem yapmaya,
 • Boşaltılması, yıktırılması hususunda yetkili mercilerde emirleri bulunan ev, yapı ve müesseselere diğer görevlilerle birlikte girmeye,
 • Savaş ve olağan üstü hallerde yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde zaman kaybına tabi olmaksızın ev, dükkân ve müesseselere girmeye,
 • Belediye emir ve yasaklarına aykı davranmaları sebebiyle haklarında yasal işlem yapılmak istenen fakat bu isteğe direnen, kimliğini açıklamak istemeyen kimseleri zorlada olsa polise götürmeye,
 • Belediye zabıtasının yetkilerini kullanmaya mani olmaya çalışanlar hakkında tutanak düzenlemeye,

 

 • Belediye mallarına (taşınır-taşınmaz)   vuku olacak tecavüzleri usulünce önlemeye,
 • Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı seyyar satışta bulunan kimseleri, başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde kaldırım, tretuvar vb. izinsiz işgal edenleri men etmeye,
 • Motorlu kara taşıtlarını herkesin gelip geçişine engel teşkil edecek şekilde park etmelerini önlemeye,
 • Umumi yerlerde aşırı derecede gürül yapanları, yerleri ve havayı kirletenleri tembih etmeye, uymayanları da men etmeye yetkilidir.
 • Belediye zabıta personeli görevlerine ilişkin kanun, yönetmelik ve emirleri bilmekle ve hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla, görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlüdür.
 • Müstakil görevi olan memur yalnız başına bu hizmetinden sorumlu oldu gibi,

      ortaklaşa görev sahibi olanlar görevlerinden dolayı müşterek sorumludur.

 • Belediye zabıta personeli, belediye dairelerince gizli tutulması gereken işleri ifşa edemezler.
 • Belediye zabıta personeli işten hep birlikte çekilemezler.
 • Belediye zabıta personeli mesai dâhilinde kılık, kıyafet talimatnamesine uygun giyinmek zorundadır.

 

İNSAN KAYNAKLARI

Birimde 3 Zabıta Memuru ile hizmet verilmektedir.

 

SUNULAN HİZMETLER

Zabıta Memurluğu olarak İlçemizde Zabıta faaliyetlerinin barılı bir şekilde sürdürülebilmesi için vatandaşlardan gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, çevreye zarar veren, görüntü kirliliği oluşturan atık, moloz ve ilan reklam tabelalarının kaldırılması, emniyetten gelen denetim yazılarının değerlendirilmesi ve Belediye Encümenimizin alş olduğu kararların yerine getirilmesi sağlanmıştır.

Amirliğimiz  faaliyetleri ba başlıklar altında aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

TÜRÜ

ADET

Zabıt Varakası

5

Kapatılan İşyeri

1

Sıhhi Ruhsat

54

Gayri Sıhhi Ruhsat

2

Tatil Günler Çalışma Ruhsatı

9

 

 

3. FEN MEMURLUĞU

 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 • Belediyemize ait gayrimenkullerin ifraz, tevhit ve yol terki dosyalarını hazırlamak.
 • Belediyenin yetkili organlarınca görüşülerek karara bağlanan satışı ve alımı yapmak
 • 2942 sayı Kamulaştırma Kanununun hükümlerine göre Belediye Meclisinin kamu yararları için aldığı kararla uygulamak.

·       Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz malların Yenice Belediyesince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına  tescilini,  kullanılmayan taşınmaz malın  geri  verilmesini,  idareler  arasında  taşınmaz  malların  devir  işlemelerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm, usul ve yöntemlerinin yürütülmesini sağlamak.

 

 • Gayrimenkulün arsa ofis veya meclis müsaadelerini alarak satışlarının yapılabilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesinin yapılmasını sağlamak.
 • Onaylanan imar planları neticesinde program dâhilinde yapılması uygun görülen yerlerde 3194 sayı imar kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulamalarını yapmak
 • İmar planı gereğince oluşan yolların ve kaldırımların araziye aplikesini sağlamak
 • Hazırlanan projelerin araziye aplikesini yaparak çalışmaların yürütülmesine yardım olmak.
 • Birimimize talepte bulunulan parsel sorgulamaları ve 18.madde neticesinde yeni oluşan tapuların dağıtımını sağlamak.
 • Görev alanı içine giren işlerden dolayı yapılan şikâyet ve başvuruları incelemek, sonuçlandırmak.